Вернуться к обычному виду

Вәкаләтләре

Район башлыгы:

 • район белән бүтән муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары, дәүләт хакимияте органнары, гражданнар hәм оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләрдә район вәкиле булып тора, район исеменнән ышанычнамәсез эшли;
 • Совет эшен оештыра, Совет утырышларын чакыра hәм анда рәислек итә;
 • әлеге Устав белән билгеләнгән тәртип буенча район Советы тарафыннан кабул ителгән хокукый актларны раслый һәм халыкка игълан итә;
 •  үз вәкаләтләре кысаларында Совет эшчәнлеген оештыру сораулары буенча хокукый актларны чыгара;
 • районның башкарма комитеты җитәкчесе белән контрактлар төзи;
 • район Советы эшендә хәбәрдарлыкны тәэмин итү hәм иҗтимагый фикерне исәпкә алу буенча чаралар күрә;
 • гражданнарны кабул итү, аларның мөрәҗәгатьләрен, гаризаларын hәм шикаятьләрен карау буенча эш алып бара;
 •  район Советы утырышлары беркетмәләрен раслый;
 •  район Советы аппараты эше белән җитәкчелек итүне тормышка ашыра;
 •  район Советының контрольлек итү вәкаләтләрен тормышка ашыруны координацияли;
 •  район бюджетының район Советы эшчәнлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән чыгымнар буенча җаваплы;
 •  закон hәм әлеге Устав нигезендә һәм халык теләге кабул ителгән карарларны тормышка ашыру буенча район Советының хокукый акты кабул үтәлүен тәэмин итә;
 • районның җирле үзидарә органнарының район территориясендә эш алып баручы башкарма хакимият федераль органнарының территориаль органнары, бүтән федераль органнары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары белән хезмәттәшлеген тәэмин итә;
 •  район исеменнән дәүләт хакимияте органнары, бүтән муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары белән икътисад hәм иҗтимагый-мәдәни өлкәләрдә хезмәттәшлек итү турында шартнамәләр hәм килешүләр, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары белән үзара бәйләнеш hәм эшчәнлекне координацияләү турында шартнамәләр hәм килешүләр төзи;
 • Федераль законнар hәм Татарстан Республикасы законнары буенча муниципаль районнары башлыклары үтәргә тиеш башка вәкаләтләрне, hәм шулай ук гамәлдәге Устав hәм район Советы карарлары белән район башлыклары компетенциясенә кергән бүтән вәкаләтләрне тормышка ашыра;

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Уставы, 40нчы маддә, IV бүлек.

 
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования